The activity of Małopolska and Pogórze farmers in leveraging funds for implementing agricultural and environmental programs
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Agribusiness and Rural Development (13pkt w roku publikacji)
ISSN
1899-5241
EISSN
1899-5772
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1, (43)
Strony od-do
217-226
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
Małopolska i Pogórze
programy rolno-środowiskowe
drzewo klasyfikacyjne
model
en
Małopolska and Pogórze region
agricultural and environmental programs
classification and regression tree
(CART)
model
Streszczenia
Język
pl
Treść
Głównym celem podjętych badań była identyfikacja czynników determinujących przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w zakresie wdrażania programów rolno-środowiskowych. Badania przeprowadzono w programie Statistica, wykorzystując dwa narzędzia badawcze: analizę korelacji oraz model drzew klasyfikacyjnych C&RT. Jako zmienną zależną przyjęto liczbę beneficjentów programów rolno-środowiskowych w przeliczeniu na 100 beneficjentów płatności obszarowych w danej jednostce terytorialnej. Wyniki badań wskazywały, że największy wpływ na zróżnicowanie zmiennej zależnej na obszarze Małopolski i Pogórza miały cechy opisujące strukturę agrarną. W powiatach o dużym rozdrobnieniu gospodarstw aktywność rolno-środowiskowa rolników była zdeterminowana skalą obszarowej ochrony przyrody i poziomem bezrobocia. Ponadto wdrażanie programów rolno-środowiskowych było statystycznie częstsze tam, gdzie korzystano z innych form wsparcia, tj. wsparcie dla młodych rolników.
Język
en
Treść
The main purpose of the research was to identify factors determining spatial diversity of the activity of farmers in the area of the implementation of agricultural and environmental programs. The research was conducted using Statistica with the application of two research tools: the analysis of Correlation and Classification and Regression Tree (CART) analysis. The number of beneficiaries of the agricultural and environmental programs per 100 area payments’ beneficiaries in a given territorial unit was adopted as a dependent variable. Based on the research, it was found that features of the agrarian structure had the greatest impact on the diversity of the dependent variable within the Małopolska and Pogórze regions. In poviats, characterized by high fragmentation of farms, the farmers’ agricultural and environmental activities were determined by the scale of nature protection area and unemployment rate. Moreover, agricultural and environmental programs were statistically implemented more often at locations where other forms of support were taken advantage of, e.g. support for young farmers
Inne
System-identifier
UR6023032648b342c897f3cebfd48f1d64
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych