Automatyzacja procesów zapobiegania kolizjom na morzu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nawigacyjny (Akademia Morska w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2017
Główny język publikacji
PL
Strony
136
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
1
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Miejsce wydania
Szczecin
ISBN
978-83-64434-18-1
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
8.5
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
nawigacja morska
antykolizja
automatyzacja
statek autonomiczny
EN
sea navigation
automation
anti-collision
autonomous vessel
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Streszczenia
Język
PL
Treść
Praca dotyczy zagadnień automatyzacji procesów zapobiegania kolizjom na morzu, w szczególności procesów podejmowania decyzji w oparciu o analizę i ocenę sytuacji nawigacyjnej. Przedstawiono aktualny stan badań w tym zakresie oraz wyzwania związane z budową i eksploatacją statków bezzałogowych i autonomicznych. Wiąże się to z szybkim rozwojem technologii, stwarzającym szerokie możliwości automatyzacji procesów planowania i realizacji zadania transportowego dla zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności tej gałęzi trans- portu. Powodem jest fakt, że jedną z najczęstszych przyczyn wypadków morskich jest błąd człowieka. Dlatego ważnym zagadnieniem jest automatyzacja procesów zapobiegania wypadkom nawigacyjnym. Prace prowadzone w wielu ośrodkach obejmują zarówno automatyzację poszczególnych procesów, jak i opracowanie kompleksowych rozwiązań – budowę statków bezzałogowych sterowanych zdalnie oraz statków autonomicznych. Pierwsza część pracy (rozdziały 1, 2 i 3) jest wprowadzeniem do tematyki transportu wodnego i zawiera charakterystykę żeglugi morskiej i śródlądowej, środków transportu oraz portów i dróg wodnych jako elementów infrastruktury systemu transportowego. Zagadnienia analizy i oceny sytuacji nawigacyjnej oraz jej zastosowanie w identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zapobieganiu kolizjom na morzu po- ruszono w drugiej części pracy (rozdziały 4, 5 i 6). Monografię zamyka rozdział siódmy, w którym przedstawiono stan obecny, kierunki badań nad statkami autonomicznymi oraz funkcje i zakres działania ośrodków lądowych w procesie eksploatacji jednostek bezzałogowych i autonomicznych. Analizowano aspekt prawny budowy i eksploatacji statków tego typu. Zwrócono uwagę na zagadnienia wymagające dalszych badań. Nakreślono kierunki rozwoju i wyzwania z tym związane. Rozdział jest jednocześnie podsumowaniem rozważań zawartych w monografii oraz nakreśleniem przewidywanych scenariuszy rozwoju żeglugi morskiej.
Język
EN
Treść
The aim of this study is addressing the issues of automating the processes of collision avoidance at sea, particularly the decision making process based on an analysis and assessment of a navigational situation. The current state of research in this field is presented, along with challenges related to the construction and operation of unmanned and autonomous vessels. Rapid advancements in technology have broadened the opportunities for the automation of planning and executing transport functions in order to enhance the safety and improve the efficiency of shipping. One of the reasons behind attempts to automate and facilitate navigator’s duties is that accidents continue to happen with the primary cause being human error. Research carried out at various centres comprises both automation of individual processes and development of comprehensive solutions – the construction of autonomous and remotely controlled unmanned vessels. The first part of this work (chapters 1, 2 and 3) is an introduction to water transport issues and characterizes maritime and inland shipping, means of trans- port, ports and waterways as elements of the transport system infrastructure. Problems relating to the analysis and assessment of navigational situations and the application of such assessment to identifying dangerous situations, and prevent collisions at sea, are tackled in the second part (Chapters Four, Five and Six). The final chapter, Chapter Seven, indicates the present state, directions of research on autonomous ships, and the functions and scope of action of land-based centres operating unmanned and autonomous vessels. The legal aspect of the construction and operations of this type of ship has been examined. Attention is drawn to issues requiring further research, and to development directions and associated challenges. The chapter summarizes the considerations contained in this monograph and outlines projected scenarios of maritime shipping development.
Cechy publikacji
scholarly-monograph
Inne
System-identifier
book_178_3730