Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych złącza stali T24 po eksploatacji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Rozwój tworzyw inżynierskich i nauk o materiałach
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-65598-96-7
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych złącza stali T24 po eksploatacji
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
96-106
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.61
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
mechanical properties
microstructure
T24 steel
welded joint
pl
mikrostruktura
stal T24
właściwości mechaniczne
złącze spawane
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Pozostali redaktorzy
+ 2
Streszczenia
Język
en
Treść
The material under investigation was a welded joint of 7CrMoVTiB10 – 10 (T24) steel after 36 000 hours of service at the temperature of 540°C and pressure of 27 MPa. The test pieces for research were taken from a pipeline section of the following dimensions: 38x8 mm, from membrane wall of a steam boiler. The research scope included: the analysis of chemical composition of the native and the additional material (weld seam), the tests of the microstructure using optical microscopy and electron scanning microscopy, as well as the tests of mechanical properties of the joint; hardness measurement. It was proved that the investigated joint was characterized by a regular structure, without any welding defects, which probably resulted from the application of the additional material based on CrMo steel from the weld root side. The observations showed that the microstructure of the native material consisted of granular bainite with numerous precipitates. In the heat-affected zone and in the weld, the microstructure of lath bainite (bainitic – martensitic microstructure) was observed, also with numerous precipitates. Hardness of the analyzed joint was lower than the limiting value amounting to 350HV.
Język
pl
Treść
Badaniu poddano złącze spawane stali 7CrMoVTiB10-10 (T24) po 36 000 godzinach eksploatacji w temperaturze 540°C i ciśnieniu 27 MPa. Próbki do badań pobrano z wycinka rurociągu o wymiarach: 38x8 mm, pochodzącego ze ściany szczelnej kotła energetycznego. Zakres przeprowadzonych badań obejmował: analizę składu chemicznego materiału rodzimego oraz materiału dodatkowego (spoiny), badania mikrostruktury za pomocą mikroskopii świetlnej i skaningowej mikroskopii elektronowej oraz badania właściwości mechanicznych złącza; pomiar twardości. Wykazano, że badane złącze charakte-ryzuje się prawidłową budową, bez jakichkolwiek niezgodności spawalniczych, co zapewne wynika z zastosowania od strony grani materiału dodatkowego na bazie stali CrMo. Przeprowadzone obserwacje wykazały, że mikrostruktura materiału rodzimego składa się z bainitu ziarnistego z licznymi wydziele-niami. W strefie wpływu ciepła i spoinie obserwowano mikrostrukturę bainitu listwowego (bainityczno-martenzytyczną) również z licznymi wydzieleniami. Twardość analizowanego złącza była niższa od wartości granicznej wynoszącej 350HV.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
55393