Areal variability of the mineral soil cover in a reclaimed soda waste dumping site
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation (14pkt w roku publikacji)
ISSN
1898-8857
EISSN
2081-9617
Wydawca
Warsaw University of Life Sciences Press
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
15-27
Numer tomu
49
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
Słowa kluczowe
en
soda waste dumps; reclamation; soil cover; kriging
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zmienność przestrzenna warstwy izolacyjnej na zrekultywowanym składowisku odpadów posodowych. W pracy dokonano analizy zmienności przestrzennej miąższości oraz wybranych właściwości fi zycznych i chemicznych warstwy mineralnej ukształtowanej w procesie rekultywacji stawów osadowych byłych Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”. Jako że warstwa ta ma stanowić podłoże dla roślinności, jej jakość jest głównym czynnikiem decydującym o rozwoju, kondycji zdrowotnej oraz różnorodności gatunkowej zarówno roślinności zielnej, jak i drzewiastej. Zmienność przestrzenną parametrów nadkładu glebowego wyznaczono metodą krigingu. W kontekście planowanego kierunku zagospodarowania zrekultywowanych osadników posodowych byłych KZS „Solvay” wykonana analiza zmienności przestrzennej wybranych parametrów mineralnej warstwy izolacyjnej wykazała, że potencjalnie największy wpływ na zróżnicowanie roślinności mogą mieć przewodność elektryczna, miąższość nadkładu glebowego oraz zawartość frakcji piasku. Poznanie przestrzennego zróżnicowania parametrów nadkładu mineralnego, istotnych z punktu widzenia wegetacji roślin, może przyczynić się do zwiększenia efektywności rekultywacji biologicznej i ograniczenia kosztów. Wytypowanie powierzchni niespełniających warunków wzrostu roślin daje możliwość miejscowej poprawy wybranych parametrów, analogicznie do metod stosowanych w rolnictwie precyzyjnym.
Język
en
Treść
Areal variability of the mineral soil cover in a reclaimed soda waste dumping site. This paper provides an analysis of the areal variability of the thickness and selected physical and chemical properties of the mineral cover formed in the process of settling ponds reclamation at the former Krakow Soda Plant “Solvay”. The topsoil is intended to provide a substrate for plants, therefore, its quality is the main determinant of the development for herbaceous and woody vegetation. Areal variability of the topsoil parameters was determined by kriging. In the context of the envisaged direction of management of the settling ponds, the analysis showed that electrical conductivity, thickness of the soil cover and the sand fraction content have potentially the highest impact on the diversification of vegetation. Understanding the spatial variability of the soil cover parameters, that are essential for vegetation, may contribute to increasing the efficiency of biological reclamation and also to cost reduction. Precise selection of the areas unsuitable for plant growth makes it possible to improve soil parameters on limited areas similarly as in the precision agriculture.
Inne
System-identifier
URb6047b02ed3c425186940e4b03fc7922
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych