Skuteczność kontroli bezpieczeństwa osób przy użyciu WTMD w ujęciu praktycznym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Wyzwania inżynierii ruchu lotniczego
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7814-547-9
Wydawca
Wydział Transportu PW
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Skuteczność kontroli bezpieczeństwa osób przy użyciu WTMD w ujęciu praktycznym
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
215-224
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
normy ochrony lotnictwa cywilengo, WTMD, kontrola bezpieczeństwa osób, bezpieczeństwo transportu lotniczego, port lotniczy
en
norms of aviation security, WTMD, security screening of passengers, air transport safety and security, airport
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zarządzający portem lotniczym jest odpowiedzialny za przeprowadzenie skutecznej kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w porcie lotniczym. Większość wymagań odnośnie tej kontroli zostało określonych przez odpowiednie przepisy, jednak pewne kwestie pozostają nadal do decyzji odpowiednich służb. Jedną z nich jest wybór Normy detekcji zastosowanej w bramkowych wykrywaczach metali WTMD. Celem tej pracy jest przeprowadzenie analizy mogącej wspomóc zarządzającego lotniskiem w podjęciu tej niełatwej decyzji. Konieczne jest bowiem wyważenie pomiędzy skutecznością kontroli a przepustowością portu lotniczego i zadowoleniem pasażerów. Dla osiągnięcia tego celu przeprowadzono badania eksperymentalne polegające na praktycznym porównaniu bramek działających zgodnie z wymaganiami Normy 2 i 3. Eksperymenty przeprowadzono w warunkach rzeczywistego ruchu pasażerów w Porcie Lotniczym Katowice. Uzyskane wyniki pokazują, że faktyczne warunki pracy bramek (tło elektromagnetyczne) mają ogromne znaczenie dla wynikowej czułości z jaką bramki wykrywają metalowe przedmioty. Przeprowadzona analiza wyników pokazuje, że warte rozważenia jest wprowadzenie wyższej Normy detekcji (np. Normy 3) nawet wówczas, gdy nie jest ona wymagana przepisami. W określonych warunkach może ona dawać większą przepustowość i za-dowolenie klientów niż pozornie łagodniejsza Norma 2.
Język
en
Treść
The airport operator is responsible for the effective security control of people and their baggage at the airport. Most of the requirements for this control was determined by the relevant regulations, but some issues still remain to decision of the airport security services. One of these is the selection of detection Norms applied in the walk through metal detectors (WTMD). The purpose of this work is the analysis that may assist the airport operator to make this difficult decision. It is necessary to balance between the effectiveness of control and the capacity of the airport and satisfaction of passengers. To achieve this goal experimental studies were carried out based on practical comparison of WTMD operating in accordance with the requirements of the Norms 2 and 3. Experiments were carried out under conditions of actual passenger traffic at the Katowice Airport. The results show that the actual conditions of WTMD work (electromagnetic background) are of great importance for the resulting sensitivity of WTMD. The analysis of the results shows that introduction of higher Norm of detection (eg. Norm 3) is worth considering even when it is not required by regulations. Under certain circumstances it can provide greater throughput and customer satisfaction than the seemingly lower Norm 2.
Inne
System-identifier
WUTdaa345f1d0fa4326baabff3889e3008e