Jezus Chrystus wzorem i natchnieniem dla wolontariuszy chrześcijańskich
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża
ISSN
0239-801X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
221-239
Numer tomu
31
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,13
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Jezus Chrystus
wolontariat
miłość bliźniego
caritas
formacja chrześcijańska
EN
Jesus Christ
volunteering
love of neighbor
charity
Christian formation
Streszczenia
Język
PL
Treść
Wolontariat należy współcześnie do jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się fenomenów życia społecznego. Od rozwoju duchowego chrześcijańskich wolontariuszy w dużym stopniu zależy nie tylko skuteczność ich posługi bliźnim, ale również siła ich oddziaływania misyjnego. Papież Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est wezwał wolontariuszy do „formacji serca” (DCE 31) a w motu proprio Intima Ecclesiae natura wezwał biskupów diecezjalnych do troski o ich formację teologiczną i pastoralną (art. 7, § 2). Na czym w istocie polega ta „formacja serca” i jakie „propozycje życia duchowego” należy przedkładać wolontariuszom? Jedną z propozycji pastoralnych, zaprezentowanych w tym artykule, jest odwołanie się do wzoru miłości bliźniego, jaki pozostawił nam Jezus Chrystus. Działalność charytatywna Kościoła jest bowiem próbą naśladowania Chrystusa w Jego bezwarunkowej miłości do człowieka poniżonego w swojej godności przez grzech i jego skutki, do których należy m.in. bieda materialna, egzystencjalna, psychiczna i społeczna, ale także nędza duchowa.
Język
EN
Treść
Volunteering is today one of the most dynamic phenomena of social life. From the spiritual development of Christian volunteers to a large extent depends not only on the effectiveness of their ministry neighbors, but also the strength of their missionary influence. Pope Benedict XVI's in the encyclical “Deus caritas est” has called volunteers to "formation of the heart" (DCE 31) and in the Motu Proprio “Ecclesiae Intima nature” has called diocesan bishops to care for their theological and pastoral formation (Article 7, § 2). What essentially is this "formation of the heart" and how "the proposals of the spiritual life" should be submitted to the volunteers? One of the proposals pastoral, presented in this article, is to appeal to the model of brotherly love, that Jesus Christ has left us. Church's charitable activity is an attempt to imitate Christ in His unconditional love for man humiliated in their dignity by sin and its consequences, which include among others material, existential, psychological and social poverty, but also spiritual misery.
Inne
System-identifier
77254