Zastosowanie oceny cyklu życia (LCA) w rozwoju ekoinnowacji technicznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego (Politechnika Świętokrzyska)
Książka
Tytuł książki
Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
Data publikacji
2016
ISBN
9788363792312
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Zastosowanie oceny cyklu życia (LCA) w rozwoju ekoinnowacji technicznych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
283-294
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Streszczenia
Język
en
Treść
From the beginning of 2015 the European Commission commenced very intensive work on the circular economy, which aim is to maintain, in the optimum period, materials and energy used in products and processes, while minimizing the resource consumption and pollutants emissions. The transformation to the circular economy requires a number of actions, including the implementation of technical ecoinnovation. Technical ecoinnovation can be understood as new or improved products (product ecoinnovation) and processes (process ecoinnovation) that have lower impact on the environment and thus allow for the realisation of environmental objectives. One of the key tools to take into account environmental issues in the development of products and processes is a life cycle assessment (LCA) technique. The purpose of this article is to show the possibilities of using the LCA technique in the development of technical ecoinnovation, upon the example of the process of drying and firing of home ceramics. The research proved that the primary source of the environmental impacts in the above process is the thermal energy consumption. This is due to the fact that the process of drying and firing of home ceramics is extremely energy intensive. The introduction of innovative solutions in the design of dryers and furnaces is, therefore, recommended.
Język
pl
Treść
Począwszy od 2015r. Komisja Europejska rozpoczęła bardzo intensywne prace nad gospodarką o obiegu zamkniętym (circular economy), która ma na celu zachowanie przez optymalny okres wartości materiałów i energii wykorzystywanej w produktach i procesach, przy jednoczesnym minimalizowaniu zużycia zasobów naturalnych i emisji zanieczyszczeń. Pomyślne przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga szeregu działań, w tym wdrażania ekoinnowacji technicznych. Poprzez ekoinnowacje techniczne rozumieć należy nowe lub ulepszone produkty (ekoinnowacje produktowe) i procesy (ekoinnowacje procesowe), które w związku z mniejszym oddziaływaniem na środowisko pozwalają na realizację celów ekologicznych. Jednym z kluczowych narzędzi umożliwiających uwzględnianie problemów ekologicznych w rozwoju produktów i procesów jest ocena cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment). Celem niniejszego artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania oceny cyklu życia (LCA) w rozwoju ekoinnowacji technicznych na przykładzie procesu suszenia i wypalania ceramiki domowej. Badania pokazały, iż podstawowym źródłem negatywnego wpływu na środowisko powyższego procesu jest zużycie energii cieplnej. Wynika to z faktu, iż proces suszenia i wypalania ceramiki domowej jest niezwykle energochłonny. Aby zmniejszyć zużycie energii, rekomenduje się zatem wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w konstrukcji suszarek i pieców.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
46450