CSR i jego rola w generowaniu korzyści ekonomicznych - w świetle wyników badań
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu
ISSN
1899-3192
EISSN
2392-0041
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
425
Strony od-do
73-82
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
społeczna odpowiedzialność biznesu, przewaga konkurencyjna, efekty ekonomiczne
en
Corporate Social Responsibility, competitive advantage, financial results
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Streszczenia
Język
pl
Treść
Dla współcześnie działającego przedsiębiorstwa koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility) staje się dynamicznie rozwijającym się standardem. Przejawia się głównie w takich wydarzeniach, jak: kampanie społeczne, wolontariat pracowniczy, sponsoring wydarzeń kulturalnych, sprzedaż produktów połączona z przeznaczaniem części zysku na określony cel społeczny, tworzenie kodeksów etycznych czy ekoznakowanie produktów. Mimo szczytnego celu przyświecającego koncepcji CSR, często stosowana jest ona jedynie wówczas, gdy przynosi korzyści. Jej wdrożenie do praktyki gospodarczej nie ma nic wspólnego z altruizmem, lecz odzwierciedla sposób zarządzania przedsiębiorstwem, prowadzący do zrównoważonego sukcesu. Współczesne przedsiębiorstwa pomnażają swoje zyski i umacniają pozycję konkurencyjną wówczas, gdy zaspokajają potrzeby wszystkich interesariuszy, a to sprawia, że realizacja CSR jest sposobem generowania korzyści ekonomicznych. Celem artykułu jest próba wykazania percepcji CSR-u jako koncepcji pozwalającej na uzyskiwanie przez przedsiębiorstwa korzyści (ekonomicznych). Posłużono się modelami teoretycznymi CSR i wynikami badań ankietowych dotyczących ekonomicznych aspektów społecznej odpowiedzialności. Badania przeprowadzono w maju 2015 r. na próbie 40 przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego. Dobór obszaru był celowy, a kryterium doboru stanowiło zróżnicowanie społeczno-kulturowe. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że respondenci nie dostrzegają jednoznacznej korelacji między działaniami społecznie odpowiedzialnymi a efektami ekonomicznymi, twierdzą, iż jest to koncepcja przynosząca korzyści nie tylko przedsiębiorstwu, ale także społeczeństwu, znają CSR za źródło tworzenia wartości dla przedsiębiorstw i udziałowców.
Język
en
Treść
The concept of CSR (Corporate Social Responsibility) its a standard for currcntly operating companies. The idea of CSR is a new, dynamically developing concept, which manifests itself mainly in sueh events as: social campaigns, voluntecring, sponsoring cultural events, selling product and earmarking part of the profit for a specific social purpose, the crcation of codes of cthics or eco-labeling of products. Despite the noble purpose behind the concept of CSR, it is often uscd only when the companies can get benefits. Its implementation into economic practice has nothing to do with altruism, but reflects the way business is managed, leading to sustainablc success. Today companies are multiplying their profits and strengthening the compctitive position if they meet the needs of all stakeholders. It makes the implemcntation of CSR be a way o f generating economic benefits. The aim of this articlc is an attempt to answer the question about the role of CSR in multiplying economic benefits of modem businesses? For the realization of this objective the theoretical models of CSR were used as well as the rcsults of the survey on the economic aspects of social responsibility. The research was carried out on a sample of 40 companies in May 2015 in the Opolskie Voivodeship. On the basis of the study it can be concludcd that the respondents: do not see a elear correlation betwccn the social responsible activities and accounting, argue that the concept of CSR is profitable for all stakeholders, consider CSR as a source of value for companies and shareholders.
Inne
System-identifier
UO6a5ffa6efec748beb72736be11851ada
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych