"Skłonność do unikania i uchylania się od opodatkowania w świetle teorii moralnego rozwoju Kohlberga – zagadnienia etyczne w praktyce rachunkowości"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI
ISSN
1641-4381
EISSN
2391-677X
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
142
Strony od-do
35-52
Numer tomu
86
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,84
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
etyka zawodowa rachunkowości, unikanie opodatkowania, uchylanie się od podatków, rachunkowość, rozwój moralny
EN
accounting ethics, tax avoidance, tax evasion, accounting, moral development.
Streszczenia
Język
PL
Treść
Współczesne służby rachunkowości mają w swoich rękach narzędzia nie tylko umożliwiające ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, ale również mogące służyć zarówno do zniekształcania obrazu sytuacji finansowej podmiotu, jak i manipulowania rozliczeniami podatkowymi. Dlatego profesjonaliści w rachunkowości muszą posiąść określoną wiedzę, ale także powinni stać na straży standardów etycznych, co gwarantuje prawidłowość rozliczeń podatkowych oraz sporządzanie informacji wiarygodnej w systemie informacyjnym rachunkowości. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań analizujących częstość wyboru przez księgowych działań zmierzających do redukcji obciążenia podatkowego, będących skutkiem złamania norm etycznych lub prawnych. Ponadto analizowano związek skłonności do podjęcia decyzji prowadzącej do unikania lub uchylania się od opodatkowania z przedstawioną zgodnie z teorią rozwoju moralnego Kohlberga argumentacją takich działań. Wyniki badań wskazują na większą częstość decyzji obniżających zobowiązania podatkowe w wyniku złamania normy etycznej niż etycznej i prawnej. Stwierdzono również, że skłonność do podejmowania działań nieetycznych (i niezgodnych z prawem) jest związana z niższymi poziomami wnioskowania moralnego, co potwierdza ważność postulatu uzupełnienia edukacji księgowych o zagadnienia świadomości i odpowiedzialności etycznej przedstawicieli tego zawodu.
Język
EN
Treść
Modern accounting professionals are in charge of tools that, apart from enabling them to keep business accounts, may also be used to distort the picture of the financial situation of an entity, as well as to manipulate tax settlements. Therefore, accounting professionals not only should possess the necessary knowledge, but also should apply ethical standards in their work. These two components guarantee the correctness of tax settlements and the faithful representation of economic reality in the accounting system. The aim of this article is to present the results of analysis of the frequency of making accounting choices aimed at reducing the tax burden through breaking ethical or legal norms. In addition, the relationship between the tendency to make decisions leading to tax avoidance or tax evasion and the reasons behind it (according to Kohlberg’s theory of moral development) have been analysed. The results indicate higher frequency of decisions aimed at lowering tax liabilities due to the failure to follow ethical standards than due to breaking ethical and legal standards at the same time. It was also pointed out that the tendency to make unethical (and illegal) decisions was associated with low levels of moral reasoning, which confirms the importance of the postulate to supplement accounting education with accountability and ethical awareness issues.
Inne
System-identifier
23091
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych