Maszyny budowlane
PBN-AR
Instytucja
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2016
Główny język publikacji
pl
Strony
121
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce wydania
00-644 Warszawa, ul. Polna 50
ISBN
978-83-7814-531-8
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
6.05
Autorstwo oznaczone
Słowa kluczowe
pl
Maszyny budowlane, kruszarki, koparka, kanał glebowy, przenośnik, rozdrabnianie, mechanizm obrotu, analiza procesu urabiania, programowanie PLC, skrawanie, współpraca układu gąsienicowego z podłożem
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Streszczenia
Język
pl
Treść
W niniejszym skrypcie przedstawione ćwiczenia laboratoryjne zostały podzielone na dwie grupy. W pierwszej grupie autorzy opisują stanowiska i metody badań pozwalające wyznaczyć podstawowe parametry wytrzymałościowe gruntów i skał. Omawiane stanowiska pozwalają studentom na zapoznanie się z modelowymi procesami interakcji narzędzi maszyn roboczych z geomateriałami oraz materiałami nawierzchni drogowych (asfalt, beton). Modelowe badania dotyczą elementarnych procesów rozdrabniania skał oraz współpracy narzędzi kruszących w procesie frezowania nawierzchni drogowych. Przedstawione zostaną ćwiczenia poświęcone maszynowym procesom kruszenia. W ramach tej grupy ćwiczeń studenci zapoznają się z budową i eksploatacją różnego rodzaju kruszarek (stożkowe, udarowe, szczękowe). W ramach ćwiczeń będą realizowane badania: a) wpływu rodzaju kruszarki na uzyskiwany kształt i uziarnienie produktu, b) wpływu ustawienia szczeliny wylotowej na siły, energochłonność oraz wydajność procesu rozdrabniania, c) wpływu kształtu płyt rozdrabniających kruszarki szczękowej na parametry procesu kruszenia. Druga grupa ćwiczeń dotyczy maszyn budowlanych i transportowych, ich budowy i eksploatacji. Ćwiczenia są ukierunkowane na zapoznanie się z problemami interakcji narzędzi z ośrodkiem gruntowym. Na stanowisku laboratoryjnym „kanału glebowego” zostaną przedstawione ćwiczenia pozwalające na badanie oddziaływania modelowych narzędzi maszyn budowlanych do prac ziemnych typu: lemiesz łyżka ładowarki, koparki, kosz zgarniarki. W ramach ćwiczeń będą wyznaczane siły i praca skrawania oraz określane mechanizmy deformacji. Opisany w pracy kanał glebowy pozwala studentom na zapoznanie się z oddziaływaniem układu jezdnego z podłożem. W ramach ćwiczeń będą wyznaczane charakterystyki współpracy gąsienicy z podłożem, badane zmiany siły uciągu maszyny w funkcji poślizgu i ciężaru maszyny. W ramach laboratorium będą realizowane ćwiczenia na unikatowym stanowisku jednonaczyniowej podsiębiernej koparki hydraulicznej, której system sterowania i akwizycji danych jest w pełni zautomatyzowany. Wykonując ćwiczenie na koparce jednonaczyniowej studenci zapoznają się z wybranymi metodami obliczania sił skrawania, wpływu kształtu łyżki koparki i trajektorii kopania na siły skrawania. Kolejne stanowisko to mechanizm obrotu, na którym studenci mogą zaznajomić się z właściwościami hydraulicznych układów napędowych na przykładzie hydraulicznego silnika tłokowego oraz wpływu wzmocnienia poszczególnych członów regulatorów na właściwości układu i błąd regulacji prędkości. W skrypcie znajduje się również stanowisko pozwalające zetknąć się z typową strukturą sterownika PLC oraz strukturą programu i metodą jego programowania. W opracowaniu tym są również zaprezentowane informacje z teorii transportu wibracyjnego materiałów sypkich. Skrypt jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Stanowi on pomoc dla odrabiających ćwiczenia na studiach inżynierskich w ramach Laboratorium Maszyn Budowlanych i Laboratorium Maszyn Roboczych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz Mechatronika. Skrypt nadaje się zarówno dla słuchaczy studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Może się okazać przydatny również na kierunkach mechanicznych innych wydziałów, gdyż poszerza on niektóre zagadnienia mechaniki ośrodków kruchych, skrawania i rozdrabniania, układów hydraulicznych i sterowania PLC. W trakcie pisania niniejszego skryptu kierowało nami przekonanie, że mając do niego dostęp, Student będzie przychodził na zajęcia przygotowany. Główną częścią instrukcji do każdego z ćwiczeń jest wstęp, w którym zostały przedstawione podstawy teoretyczne dotyczące badanego zagadnienia. Ponadto zaprezentowane są stanowiska badawcze oraz główne zadania dotyczące przebiegu ćwiczenia. Ze względu na trwający nieustannie proces modernizacji bazy pomiarowej, przy tworzeniu skryptu przyjęto założenie, aby podać jedynie opis toru pomiarowego oraz najprostszej aparatury pomiarowej, czujników, itd.. Dane techniczne stosowanej aparatury studenci znajdą przy stanowiskach. Podejście takie pozwoli na zachowanie pełnej aktualności skryptu i jego zgodności ze stanem faktycznym w laboratorium w dłuższym horyzoncie czasowym.
Inne
System-identifier
WUTa6364548e7a6486499b8fdbdba293c7d