Aspekt jakościowy bezpieczeństwa operacyjnych danych lotniczych w porcie lotniczym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
ISSN
1230-9265
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
107
Strony od-do
17-30
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.65
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
bezpieczeństwo, port lotniczy, operacyjne dane lotnicze
en
safety, airport, operational aeronautical data
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule zaprezentowano i omówiono ogólne podejście do zagadnienia bezpieczeństwa danych i informacji. Ponadto szczególną uwagę zwrócono na atrybuty jakościowe danych i informacji lotniczych, których opis bazuje na standardach zawartych w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, rozporządzeniach Komisji Europejskiej, specyfikacjach Eurocontrol oraz standardach ISO. Następnie opisano System wspólnego podejmowania decyzji w porcie lotniczym (A-CDM), opierający swe działanie na wymianie informacji, a jednocześnie stanowiący jedno ze źródeł danych dla zaawansowanych systemów zarządzania wykonywaniem operacji w ruchu lotniczym takich jak AMAN, DMAN czy A-SMGCS. Zwrócono uwagę na fakt, iż jakość danych operacyjnych i informacji lotniczych znacząco determinuje bezpieczeństwo i punktualność wykonywania operacji lotniczych w ruchu lotniskowym, a na jakość danych i informacji lotniczych należy zwrócić uwagę na wszystkich etapach łańcucha danych lotniczych (także ich zamawiania czy tworzenia). W przedmiocie rozważań otwarte pozostaje chociażby pytanie jak szacować wiarygodność wprowadzanych do systemu danych. Zagadnienie to oraz koncepcja zintegrowanego zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnych danych lotniczych będą przedmiotem dalszej pracy autorów, łączącej zasady, metody, rozwiązania i algorytmy określone w odpowiednich standardach ICAO, przedmiotowych specyfikacjach, rozporządzeniach i normach ISO.
Język
en
Treść
The article presents and describes the general approach to data and information safety. Moreover, special attention was paid to the quality attributes of aeronautical data and information, that are described based on the standards contained in the Annexes to the Convention on International Civil Aviation, European Commission regulations, Eurocontrol specifications and ISO standards. Afterwards Airport Collaborative Decision Making system (A-CDM) was described, that bases its functioning on information exchange and at the same time constitutes one of the data sources for advanced air traffic operations’ management systems such as AMAN, DMAN or A-SMGCS. Attention was drawn to the fact that the quality of operational data and aeronautical information greatly determine the safety and punctuality of flight operations, and that attention to aeronautical data and information quality must be paid at all stages of the aeronautical data chain (including their ordering or creation). The discussion remains open on how to evaluate the credibility of the data entered into the system. This issue and the concept of assuring integrated safety of operational aeronautical data will be the subject of authors’ further work, uniting principles, methods, solutions and algorithms described in corresponding ICAO standards, specifications, regulations and ISO standards.
Inne
System-identifier
WUT6c7a05c4dbe348d19b9d898c5fcb25bd