System prewencyjno-zapobiegawczy HACCP najtańszym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
ISSN
0860-6846
EISSN
Wydawca
Instytut Organizacji i Zarzadzania w Przemysle
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
12
Strony od-do
50-60
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli Żywność Bezpieczeństwo zdrowotne żywności Analiza finansowa Przemysł mięsny
en
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) Food Food health safety Financial analysis Meat industry
Streszczenia
Język
pl
Treść
W prezentowanej pracy omówiono najważniejsze problemy dotyczące wdrażania sytemu HACCP w przedsiębiorstwach branży spożywczej, gdzie najważniejsze jest wyprodukowanie bezpiecznej żywności (bez zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych czy biologicznych). W związku z wejściem Polski do UE i potrzebą dostosowania się do norm unijnych powszechne wprowadzanie systemu HACCP stało się uzasadnione. Większe przedsiębiorstwa branży spożywczej krok ten już wykonały. Dlatego zasadne jest dotarcie do mniejszych firm i przygotowanie dla nich przewodników, które będą opracowane przez kompetentne osoby, jasne w rozumieniu i pozwolą uniknąć nieporozumień i problemów we wdrażaniu systemu. Ponadto możliwość korzystania z wszelkiego rodzaju szkoleń może zmienić nastawienie do wprowadzania systemu HACCP, który mimo wszystko jest najtańszym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności. W momencie poprawy koniunktury gospodarczej i zasobności indywidualnych obywateli konsumenci w przyszłości na pewno będą przywiązywać większą wagę do jakości zdrowotnej produktu, a nie tylko do ceny. W pracy przedstawiono również dla przykładowej firmy branży mięsnej analizę kosztów związanych z wprowadzeniem systemu HACCP do firmy oraz korzyści jakie wypływają ze sprawnie działającego systemu. (abstrakt oryginalny)
Język
en
Treść
The most important issues concerning with the implementation HACCP system to food enterprises, where the most important thing is to produce safe food (no chemical, physical or biological contaminations) were presented in this work. In connection with the Polish accession to the EU and the need to adapt to EU standards the implementation of HACCP system seems to be justified. Bigger enterprises this step has already performed. So it makes sense to reach out to smaller companies and preparation guides for them. Such trainings should be conducted by the competent persons who are clear in understanding and can help in the implementation HACCP system. Besides, the ability to use any kind of training can change the setting to the implementation of HACCP system, which after all is the cheapest tool to ensure the safety of produced food. At the time of economic upturn and the abundance of individual citizens, the consumers will definitely be paying more attention to the health quality of product, but not only for the price. Analysis of the costs associated with the implementation of the HACCP system to the company and the benefits they derive from this successful system were presented in this work for the selected enterprise of the meat industry.
Inne
System-identifier
WUT58a407917814425f9cb0f8dd0a5991e1