The Impact of Stubble Crops on Content and Distribution of Weed Diaspores in Soil
PBN-AR
Instytucja
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Fragmenta Agronomica
ISSN
0860-4088
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Agronomiczne
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
96-103
Numer tomu
33
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
soil layers
stubble crop
weed diaspores
pl
diaspory chwastów
warstwy gleby
międzyplon ścierniskowy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
pl
Treść
W próbach glebowych pobranych z dwóch warstw gleby (0–10, 10–20 cm) po zbiorze jęczmienia jarego określono skład gatunkowy i liczebność diaspor chwastów. Podstawą badań było jednoczynnikowe doświadczenie polowe z roślinami uprawianymi w międzyplonie ścierniskowym (kontrola – bez międzyplonu, facelia błękitna, gorczyca biała, słonecznik zwyczajny) zastosowanymi jako mulcz pod jęczmień jary. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2010–2013 na glebie brunatnej, eutroficznej, wyługowanej w czterech powtórzeniach metodą losowanych bloków. W badanych warstwach gleby oznaczono ogółem diaspory 12 gatunków chwastów. Na wszystkich obiektach dominowały w glebie nasiona Chenopodium album, które stanowiły od 67,2 do 71,3% całkowitej liczby diaspor. Wykorzystanie międzyplonu ścierniskowego jako mulczu (zwłaszcza z facelii błękitnej) w krótkotrwałej monokulturze jęczmienia jarego ograniczyło (o 4 gatunki) różnorodność gatunkową diaspor chwastów w glebie. Z zastosowanych roślin mulczujących tylko facelia błękitna różnicowała zasobność banku nasion, liczebność diaspor była istotnie mniejsza niż na obiekcie kontrolnym. W wierzchniej warstwie gleby (0–10 cm) kumulacja nasion i owoców chwastów była większa niż w warstwie 10–20 cm; w kolejnych latach badań odpowiednio o 22,4; 15,0; i 23,7%.
Język
en
Treść
The research was carried out in 2010–2013 at Lipnik Agricultural Field Station Lipnik (53°34' N, 14°96' E), near Stargard Szczecinski, on brunic eutrofic soil classified in Polish soil evaluation system as soil of good rye suitability complex, IVb bonitation class. In the research, a one factor field experiment with crops planted as stubble crops (control – without stubble crop, tansy phacelia, white mustard and sunflower) in four replication on split-block design has been established. In soil samples taken from two layers (0–10 cm and 10–20 cm) after harvest of spring barley, a species composition and number of diaspores of weed has been taken. Diaspores of 12 weed species has been assessed in soil years. On all objects the seeds of Chenopodium album dominated. There was 67.2–71.3% of seeds of this species in total number of diaspores. Planting of stubble crops for mulching (in particular tansy phacelia) in short spring barley monoculture reduced by four diversity of weed diaspores in soil. Among mulching crops only tansy phacelia differentiated seed bank abundance, the number of diaspores was significantly lower than on control plots. In upper soil layer (0–10 cm) accumulation of seeds and fruits of weeds was higher than in dipper layer (10–20 cm) in subsequent years of research by 22.4%, 15%, and 23.7%.
Inne
System-identifier
16981