Analiza sieci współpracy nauki i gospodarki w oparciu o metodologię Measurement Index of Reliability
PBN-AR
Instytucja
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Acta Innovations
ISSN
2300-5599
EISSN
Wydawca
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
8
Strony od-do
18-25
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
paradygmat
Open Innovation
strategia
innowacja
kapitał
migracja dziedzin
en
paradigm
strategy
Open Innovation
innovation
capital
migration of disciplines
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
pl
Treść
Współcześnie idea Open Innovation, stanowi nowy paradygmat tworzenia strategii innowacyjnej przedsię- biorstw. Obserwowalny wzrost liczby osób z wykształceniem wyższym oraz podwyższenie poziomu edukacji, powoduje dostępność kapitału specjalistycznej wiedzy poza granicami instytutów naukowych, laboratoriów czy jednostek badawczych dużych koncernów. Zmieniające się otocznie gospodarcze wymusza procesy "uczenia się przez cale życie" pracowników oraz ich migrację między dziedzinową i międzypodmiotową. Idea Open Innovation realizowana jest jako łączenie wewnętrznej i zewnętrznej wiedzy oraz pomysłów, a także wewnętrznych i zewnętrznych modeli biznesowych w celu zwiększenia innowacyjności i opracowywania nowych technologii, procesów lub produktów. Celem artykułu jest analiza i ocena wykorzystania źródeł innowacji wdrożonych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne.
Język
en
Treść
Contemporarily the idea of Open Innovation is a new paradigm for creating innovative strategy for companies. A visible growth of amount of people with higher education and increase of education level causes a greater accessibility of capital of specialist knowledge out of boundaries of scientific institutes, laboratories or research centres of great concerns. Changing economic environment forces the employees’ life-long learning processes and their migration between disciplines and entities. The idea of Open Innovation is realized not only as a combination of inner and outer knowledge ad ideas, but also as a form of creating new technologies, processes and products. The goal of the article is analysis and evaluation of usage of innovative resources implemented by Polish and foreign companies
Inne
System-identifier
PX-56b4a35f8106eb71826ff156