WYBRANE ZAGADNIENIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2015
Główny język publikacji
pl
Strony
230
Numer tomu
Seria wydawnicza
STUDIA I RAPORTY IUNG-PIB
Numer w serii wydawniczej
44
Numer wydania
18
Wydawca
IUNG-PIB Puławy
Miejsce wydania
IUNG-PIB Puławy
ISBN
9788375621938
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
13,00
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Streszczenia
Język
pl
Treść
W Polsce zachodzą bardzo szybkie zmiany w zakresie funkcjonowania gospodarstw rolnych. Następuje koncentracja produkcji spowodowana daleko idącą specjalizacją. Oznacza to zmniejszanie się ogólnej liczby gospodarstw i powstawanie gospodarstw większych. Następstwem tych zmian jest także duża liczba gospodarstw bezinwentarzowych, nastawionych na produkcję roślinną oraz gospodarstw prowadzących intensywną produkcję zwierzęcą. Rodzi to nowe problemy w zakresie wymagań odnośnie wpływu rolnictwa na środowisko oraz produkcję ziemiopłodów o pożądanej jakości. W przypadku produkcji roślinnej obserwuje się doskonalenie technologii w wyniku wprowadzania postępu biologicznego, technicznego i organizacyjnego. Ważną rolę w kształtowaniu tego procesu odgrywają badania naukowe, które dostarczają konkretnych rozwiązań technologicznych, a zarazem sprawdzają efektywność ich stosowania w praktyce rolniczej. Zmiany w zakresie produkcji roślinnej wymuszają także przepisy prawa m.in. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz.U. UE L 309 z 24.11.2009) i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz.U. poz. 505). W niniejszym zeszycie Studia i Raporty IUNG-PIB prezentujemy Państwu bardzo zróżnicowaną tematykę dotyczącą produkcji roślinnej. Obejmuje ona zarówno zagadnienia dotyczące oceny wybranych elementów produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwach rolnych, zróżnicowanych pod względem obszaru i kierunku produkcji, jak również prace ukierunkowane na wskazanie najlepszych rozwiązań technologicznych stosowanych w konkretnych warunkach siedliska i przy określonym poziomie agrotechniki. Wybór najbardziej optymalnego rozwiązania może być dokonany na podstawie własnej wiedzy rolnika lub doradcy rolniczego albo przy zastosowaniu bardziej precyzyjnych narzędzi, jakimi są specjalistyczne programy komputerowe lub systemy wspomagania decyzji (SWD). W znacznej części prac poruszany jest problem jakości płodów rolnych, który obok zagadnień dotyczących racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego stanowi ważny element integrowanej produkcji roślinnej. W niniejszym zeszycie znajdują się również opracowania dotyczące produkcji energii na gruntach ornych oraz problemu emisji gazów cieplarnianych. Chociaż zagadnienia te nie mają bezpośredniego związku z produkcją ziemiopłodów na cele żywieniowe, to jednak wpisują się w problematykę racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce.
Cechy publikacji
SCHOLARLY_MONOGRAPH
Inne
System-identifier
690330