Moralno-prawne podstawy dopuszczalności zapłodnienia pozaustrojowego w ocenie etyki tomistycznej (w kręgu filozoficzno-teologicznych podstaw etyki bezpieczeństwa). [online]
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Doctrina
ISSN
1730-0274
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce)
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
11
Strony od-do
63-75
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Bioetyka
Etyka
Kościół katolicki
Neotomizm
Tomizm
Zapłodnienie sztuczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
polski
Treść
W literaturze popularnej, jak i specjalistycznej czy w środkach masowego przekazu sporo miejsca poświęca się ostatnio zagadnieniu legalizacji zapłodnienia pozaustrojowego. W literaturze bioetycznej pojawiają się próby ustalenia podstawowych etyczno-prawnych standardów regulujących postępowanie w tej jakże delikatnej dziedzinie życia. Mają one na celu chronić ludzkie dobro. Prawnej dopuszczalności zapłodnienia pozaustrojowego sprzeciwiają się głównie etycy nawiązujący do doktryny Kościoła katolickiego. W wielu krajach tego typu zabiegi są jednak normą. Niektórzy etycy nawiązujący domyśli neotomistycznej są zdania, iż w tych państwach należy dążyć do takich rozwiązań prawnych, które pomniejszyłyby immanentne zło wpisane w tego typu metody. Naturalnie należy czynić to tylko wówczas, gdy dopuszczalność tego typu metod w porządku prawnym danego kraju jest faktem, którego nie da się zmienić. Można powiedzieć, iż mamy tu do czynienia z próbą kształtowania moralnych podstaw bezpieczeństwa, chroniących ludzi przed zagrożeniami ze strony dynamicznie rozwijającej się biomedycyny. Stanowi ona także swoisty kompromis pomiędzy absolutystyczną etyką neotomistyczną a praktycznym obliczem współczesnej medycyny. Zagadnienie to zasygnalizowano w tej publikacji. W niniejszym tekście podjęto również próbę ukazania filozoficznych i teologiczno-moralnych podstaw argumentacji zwolenników etyki neotomistycznej w dziedzinie ludzkiej prokreacji, na podstawie analizy wybranych publikacji. Naturalnie autor ma świadomość faktu, iż założenia te nie muszą być podzielane przez przedstawicieli innych nurtów współtworzących współczesną etykę bezpieczeństwa.
Język
angielski
Treść
Both popular and specialist literature, as well as, the mass media have been discussing the issue of in vitro fertilization’s legalization a lot recently. In the literature of bioethics, there have been attempts of determining basic ethical and legal standards regulating proceedings in this extremely vulnerable aspect of life. These standards are aimed at protecting human wellbeing. The main opponents of legal admissibility of in vitro fertilization are ethicists referring to the Catholic Church doctrine. Still, in many countries, these procedures are standards. Some ethicists referring to neo-Thomistic thought believe that this countries should seek legal solutions which would reduce immanent evil connected with those methods. Obviously, it is only needed when admissibility of those methods is factual in the law of a particular country and it cannot be changed. One could say that this is an attempt of shaping moral foundations of security, protecting people from threats imposed by biomedicine developing rapidly. This constitutes a specific compromise between absolutist neo-Thomistic ethics and the practical face of modern medicine. This issue was mentioned in the publication. On the basis of the selected publications, there is also an attempt of showing philosophical as well as theological and moral foundations for neo-Thomistic ethics’ followers’ argumentation concerning the domain of human procreation. Naturally, the author is perfectly aware of the fact that these assumptions may not necessarily be true for representatives of other trends co-creating modern security ethics.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
0272601405168