"Extended audit reporting An insight from the auditing profession in Poland"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
ISSN
1641-4381
EISSN
2391-677X
Wydawca
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
86 (142)
Strony od-do
95-117
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
auditing
audit reporting model
extended audit report
Poland
PL
audyt finansowy
model raportowania audytora finansowego
Polska
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
EN
Treść
The audit-reporting model has been on the agenda of researchers and regulators for a long time. The recent regulatory proposals, consultation papers, discussion and research reports on audit reporting have intensified the discussion regarding whether the current standard audit report communicates the appropri- ate information to the users of the report. The Polish auditing model is an interesting case to study in the context of audit reporting. Poland already has experience in the preparation of an additional report, which is aimed at providing more information to all stakeholders. The paper seeks to address two questions. The first one is to what extent the Polish extended audit report contributes to the reduction of the expectation and information gaps, and the second question is about the possibilities of improvements of the audit report in general. Based on our interview findings, we conclude that the auditors perceive the audit report to be generally useful for its users. However, analysis of the data provides mixed evidence with regard to the extended audit report. Auditors acknowledge the usefulness of the extended audit report to report on additional issues and concerns but, at the same time, the standard form of the extended audit report as prescribed in the Polish Auditing Standards is found to have little information value to its users.
Język
PL
Treść
Model sprawozdawczości wyników pracy audytorów finansowych od dłuższego czasu znajduje się w obszarze zainteresowań zarówno badaczy, jak i regulatorów. Ostatnie propozycje regulacyjne, opublikowane dokumenty konsultacyjne, dyskusje i badania naukowe dotyczące raportowania audytorów finansowych nasiliły dyskusję o tym, czy obecne standardy raportowania zawierają użyteczne informacje dla ich użytkowników. Polski model raportowania audytorów finansowych może być interesującym przypadkiem do analizy ze względu na od dawna już istniejący obowiązek przygotowania dwóch rapor-tów: krótkiej formy opinii audytora finansowego o sprawozdaniach finansowych oraz dłuższego w for-mie raportu z badania. Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, czy publikowanie rozsze-rzonego raportu z badania audytora finansowego wpływa na ograniczenie luki audytu w Polsce. Po dru-gie, czy istnieją możliwości zwiększenia wartości informacyjnej raportowania przez audytorów finanso-wych na bazie doświadczeń polskich. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów badawczych można stwierdzić, że audytorzy finansowi postrzegają sporządzaną przez siebie opinię o sprawozdaniach finansowych za użyteczną dla użytkowni-ków tego dokumentu. Odpowiedź nie jest jednak tak jednoznaczna w przypadku rozszerzonego raportu z audytu (raportu z badania). Audytorzy potwierdzają jego przydatność, ale jednocześnie wskazują, że to sprawozdanie w jego standardowej formie, określonej w polskich standardach rewizji finansowej, ma ograniczoną przydatność dla użytkowników.
Inne
System-identifier
21872
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych