Wpływ kopolimeru styren-butadien-styren na właściwości asfaltu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Elastomery 2013 "Nauka i Przemysł" ,XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-63555-25-2
Wydawca
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Wpływ kopolimeru styren-butadien-styren na właściwości asfaltu
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
104-105
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
asfalt, kopolimer styren-butadien-styren, elastomeroasfalt, właściwości
en
asphalt, SBS copolymer, asphalt-elastomer binder, properties
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Elastomery 2013 "Nauka i Przemysł" ,XV Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Początek konferencji
2013-10-23
Koniec konferencji
2013-10-25
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu kopolimeru SBS na właściwości i strukturę asfaltu drogowego. Na podstawie badań temperatury mięknienia i łamliwości, penetracji, nawrotu sprężystego, lepkości dynamicznej w funkcji temperatury, różnicowej kalorymetrii skaningowej oraz mikroskopii fluorescencyjnej dokonano oceny właściwości fizykochemicznych, reologicznych i termicznych oraz struktury asfaltu modyfikowanego SBS.
Język
en
Treść
This work shows the results of studiem on the influence of SBS copolymer on the properties and structure of road asphalt. Basing on the studies of softening and breaking point, penetration, elastic recovery, dynamic viscosity as a function of temperature, differential scanning calorimetry and fluorescence microscope was evaluated of the physicochemical, rheological and thermal properties and structure of modified asphalt.
Inne
System-identifier
WUT5ee31801053e4c97b2ac53fa58f49b92