Ocena uwarunkowań hydrogeotermalnych dla uzdatniania części schłodzonych wód termalnych. Model koncepcyjny systemu geotermalnego Podhala
PBN-AR
Instytucja
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Geologiczny
ISSN
0033-2151
EISSN
Wydawca
Państwowy Instyt Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
10/2
Strony od-do
1115-1121
Numer tomu
63
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
geothermal water
geothermal system modeling
conceptual model
Podhale geothermal system
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
pl
Treść
Określenie możliwości alternatywnego zagospodarowania wód w czynnie eksploatowanym systemie geotermalnym, stanowiącym znaczące źródło energii odnawialnej wymaga rozpoznania i określenia uwarunkowań hydrogeotermalnych i złożowych dla bezpiecznej w długim horyzoncie czasowym eksploatacji energii geotermalnej. W niniejszej pracy przedstawiono założenia dla modelu koncepcyjnego niezbędnego dla realizacji modelowania numerycznego złoża geotermalnego Podhala. Dla badanej struktury określono warunki geologiczne, wydzielając 19 struktur geologicznych, zróżnicowanych w zakresie parametrów cieplnych i przepuszczalności. Wskazano przebieg głównych dyslokacji tektonicznych, kierunki przepływu wód oraz scharakteryzowano warunki termiczne. Omówiono pokrótce warunki eksploatacji ujęć geotermalnych. Wykonany model koncepcyjny dla systemu geotermalnego Podhala pozwoli w dalszej kolejności na realizacje modeli numerycznych i określenie maksymalnego strumienia wody termalnej, który w analizowanych warunkach geologiczno-złożowych nie zakłóci pracy systemu geotermalnego, a w szczególności nie wpłynie na zubożenia zasobów energii.
Język
en
Treść
Determination of alternative water management in actively exploited geothermal system, which constitutes a significant source of renewable energy requires recognition and determination of reservoir and hydrogeothermal conditions for long-term, safe exploitation of geothermal energy. This paper provides assumptions for the conceptual model, the necessary step to execute numerical modeling of the Podhale geothermal reservoir. For the analyzed area geological conditions were determined, yielding 19 geological structures diverse in terms of thermal parameters, permeability , porosity and rock density . Main trends of tectonic dislocation and groundwater flow directions were indicated along with and characterization of thermal conditions. Exploitation conditions of geothermal boreholes are briefly discussed. Conceptual model for the Podhale geothermal system will subsequently allow for realization of the numerical models and determination of the maximum flow rate of thermal water, which under analyzed reservoir conditions will not disturb performance of the geothermal system, and in particular will not deplete energy resources.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
665917