Koncepcja wstępnych wymagań taktyczno-technicznych dla polskiej broni strzeleckiej klasy PDW
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Książka
Tytuł książki
Materiały z X Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej nt. "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa"
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
WAT Warszawa
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Koncepcja wstępnych wymagań taktyczno-technicznych dla polskiej broni strzeleckiej klasy PDW
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
76-77
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa"
Początek konferencji
2014-09-15
Koniec konferencji
2014-09-18
Lokalizacja konferencji
Ryn
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Rozwój indywidualnego uzbrojenia strzeleckiego na świecie odbywa się zarówno w ramach dużych, narodowych, interdyscyplinarnych programów zbrojeniowych, podobnych do realizowanego w Polsce Programu Operacyjnego pod nazwą „Zaawansowane Indywidualne Systemy Walki – kryptonim TYTAN”, jak i mniejszych programów o zawężonej tematyce. Jeden z tych ostatnich dotyczy opracowania broni (wraz z amunicją), przeznaczonej zwłaszcza do obrony osobistej, określanej w skrócie PDW (Personal Defense Weapon). Prace studyjne nad tą bronią, pod oznaczeniem OPW (Objective Personal Weapon), prowadzono m.in. w USA w ramach programu JSSAP (Joint Service Small Arms Program), a obecnie również w innych państwach NATO w ramach projektu pod nazwą Infantry Small Arms Post 2000 (dokumenty D/296 i D/1144). W referacie przedstawiono koncepcję „Wstępnych Wymagań Taktyczno-Technicznych” dla polskiej broni strzeleckiej klasy PDW. Koncepcję tę opracowano na bazie wyników badań i analiz prowadzonych w 2013 r. przez Zakład Konstrukcji Specjalnych Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w ramach projektu badawczego statutowego nr 845/WAT/2013 pt. „Badania teoretyczne i doświadczalne w obszarze wybranej, perspektywicznej broni i amunicji”. W ramach badań stanu techniki doprecyzowano definicję broni klasy PDW, przeanalizowano historię jej rozwoju, tendencje rozwojowe i obszary wykorzystania oraz dokonano analizy konstrukcji pistoletów samopowtarzalnych, pistoletów maszynowych oraz amunicji stosowanej do tej broni. Analizie poddano broń produkowaną seryjnie, bądź gotową do produkcji, natomiast pominięto konstrukcje mające charakter eksperymentalny i niespełniające kryteriów broni klasy PDW (np. ze względu na zbyt „silną” amunicję). W ramach badań patentowych przeszukano zasoby Europejskiego Urzędu Patentowego, pozyskując patenty związane z bronią klasy PDW i amunicją stosowaną do niej. Patenty te pozwoliły na przeprowadzenie analizy zastosowanych rozwiązań w broni i amunicji, chronionych prawnie. Na podstawie wyników z powyższych badań sformułowano wnioski, potwierdzające potrzebę wprowadzenia do wyposażenia polskich formacji uzbrojonych broni klasy PDW, w postaci krajowego, małokalibrowego pistoletu maszynowego. W tym celu opracowano „Wstępne wymagania taktyczno-techniczne”, które są podstawą do kontynuowania w 2014 r. prac w przedmiotowej dziedzinie.
Język
en
Treść
The development of modern firearm is taking place both during large interdisciplinary projects such as the Polish programme entitled “Advanced individual weapon systems – TYTAN”, and also during smaller ones. One of the smaller ones is concerned with inventing weapons and ammunition designed primarily for personal defense called Personal Defence Weapon (PDW for short). There has been some concept works at this class of firearms, called Objective Personal Weapon; first, in the USA during the Joint Service Small Arms Program (JSSAP) and presently also in other member states of NATO as part of a project Infantry Small Arms Post 2000 (records D/296 and D/1144). This paper presents the design of „Initial Tactical and Technical Requirements” for the Polish Personal Defence Weapon. The idea is based on the results of research and analysis made by the Special Design Section of the Institute of Weapon Technology at the Faculty of Mechatronics and Aviation from the Military University of Technology. The results were gained during research project No 845/WAT/2013 entitled „Theoretical and Experimental research at perspective firearms and ammunition”. As part of the study of the state-of-the-art, the definition of the Personal Defence Weapon has been clarified and its history, development tendencies and fields of usage have been analysed. The analysis of the design of submachine guns, automatic pistols and ammunition used in these categories of firearms was also made. The analysis concerned only firearms in production or prepared to production, while experimental designs and firearms exceeding parameters typical for PDW (for instance weapons using too powerful ammunition) were ignored. Patent research included resources of the European Patent Office in the part connected with the Personal Defence Weapon and ammunition. Results of this research allowed to analyse legally protected appliances used in firearms and ammunition. All these research led to conclusion that there is a need to implement an Polish made PDW submachine gun in to the Polish Armed Forces and law enforcement formations. “Initial tactical and theoretical requirements” were prepared to continue work at the PDW in 2014 and achieve this aim.
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
600001