Updating databases of the internet decision support system for cereals protection
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Agricultural Engineering
ISSN
2083-1587
EISSN
2449-5999
Wydawca
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
151
Strony od-do
227-235
Numer tomu
3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
jakość danych
jakość informacji
aktualizacja danych
baza danych
system wspomagania decyzji
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedstawiono proces aktualizacji danych w bazach danych internetowego systemu wspomagania decyzji w ochronie zbóż. System wykorzystuje trzy rodzaje danych: o odmianach pszenicy jarej i ozimej, o środkach ochrony roślin (fungicydy i insektycydy przeciw chorobom i szkodnikom pszenicy) i o dawkach środków. Stwierdzono, że wszystkie niezbędne dane do aktualizacji można pozyskać z dostępnych zasobów internetowych. Źródłem danych o odmianach są materiały COBORU oraz strony internetowe hodowców roślin rolniczych. Istotnym źródłem danych o środkach ochrony roślin i ich dawkach jest wyszukiwarka środków ochrony roślin udostępniana na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inne źródła tych danych to strony internetowe producentów środków ochrony roślin oraz sklepy internetowe. W procesie aktualizacji danych wyróżniono następujące etapy: inwentaryzacja posiadanych zasobów, wybór kryteriów jakości danych, ustalenie wiarygodnych źródeł, pozyskanie danych z zastosowaniem kryteriów, dostosowanie danych do potrzeb systemu, wprowadzanie, weryfikacja danych. Każdy z wymienionych etapów ma wpływ na ostateczną jakość danych po aktualizacji. Stwierdzono dużą pracochłonność etapów: ustalenia wiarygodnych źródeł, pozyskiwania danych i dostosowania danych do potrzeb systemu. Około trzykrotne zmniejszenie pracochłonności aktualizacji uzyskano na skutek ulepszenia procesu technologicznego pozyskiwania danych, zdobycie doświadczenia w obsłudze edytorów baz danych i kumulatywny efekt wzrostu zasobów określonych danych w systemie. Opisano przyjęte procedury weryfikacji poprawności wprowadzenia danych.
Język
en
Treść
The process of data updating in the databases of the Internet decision support system for cereals protection is presented. The system uses three kinds of data: on spring and winter wheat varieties, on plant protection products (fungicides and insecticides against wheat diseases and pests) and on product doses. It was found that it is possible to obtain all the necessary data for the updating from available web resources. Data sources for variety information are the COBORU materials and websites of agricultural plant breeders. The search engine of plant protection products available on the website of the Ministry of Agriculture and Rural Development is an essential source of the data on protection products and their doses. Other sources of these data are websites of plant protection product producers and online shops. In the data updating process the following stages were distinguished: owned-resources stocktaking, data quality criteria selection, credible data sources determination, data acquisition by the application of the criteria, data adaptation to the system requirements, data entry, data verification. Each one of the itemized stages contributes to the ultimate data quality after the updating. The stages of credible data sources determination, data acquisition and data adaptation to the system requirements were found to be labour intensive. About a triple reduction of labour input into the updating was achieved through the improvement of the data acquisition process, gaining proficiency in the database editors operation and the cumulative effect of build-up of specific data resources in the system. The adopted verification procedures for update correctness are described.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
603007